1. Το Mar & Mar Jewerly, προϊόν της επιχείρησης AppWave Technologies, στο εξής “διοργανώτρια εταιρεία” με έδρα την Καρδίτσα διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στoυς τυχερούς τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της AppWave Technologies και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.
  3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και παραλάβει τουλάχιστον μια παραγγελία μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
  4. Μέσα από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν 30 (τριάντα) νικητές. Συγκεκριμένα, 10 από τους νικητές ο οποίοι θα βρουν στη συσκευασία της παραγγελίας τους ένα “GOLDEN TICKET” (χρυσό εισιτήριο) το οποίο θα αναγράφει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης θα κερδίσουν από 200 (διακόσια) ευρώ μετρητά, 10 από τους νικητές ο οποίοι θα βρουν στη συσκευασία της παραγγελίας τους ένα “SILVER TICKET” (ασημένιο εισιτήριο) το οποίο θα αναγράφει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης θα κερδίσουν από 100 (εκατό) ευρώ μετρητά και 10 από τους νικητές ο οποίοι θα βρουν στη συσκευασία της παραγγελίας τους ένα “MYSTERY BOX TICKET” (εισιτήριο mystery box) το οποίο θα αναγράφει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης θα κερδίσουν από 1 (ένα) mystery box με κοσμήματα αξίας 100 (εκατό) ευρώ τα οποία θα διαλέξει η διοργανώτρια εταιρεία.
  5. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινάει στις 01/11/2022 στις 09:00 και λήγει στις 31/11/2022 στις 20:00.
  6. Οι νικητές των δώρων θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω email ή μηνύματος στο λογαριασμό μας στο Instagram (https://www.instagram.com/marandmar_jewelry) και να μας στείλουν φωτογραφία το εισιτήριο όπου και θα φαίνεται καθαρά ο αναγνωριστικός αριθμός του εισιτηρίου και τον 5ψήφιο αριθμό της παραγγελίας τους.
  7. Σε περίπτωση ακύρωσης ή επιστροφής της παραγγελίας, ακυρώνεται αυτόματα το νικητήριο δώρο. Αν η εξαργύρωση του εισιτηρίου έχει ήδη γίνει και ζητηθεί μετά επιστροφή της παραγγελίας, θα πρέπει πρώτα να γίνει επιστροφή των χρημάτων στο ακέραιο (Golden-200€ και Silver ticket-100€) ή επιστροφή των προϊόντων (Mystery Box ticket). Όταν γίνει η επιστροφή χρημάτων ή προϊόντων, τότε θα ξεκινήσει και η διαδικασία επιστροφής της παραγγελίας.
  8. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  9. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.
  10. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκεια του, να διακόπτει, να ματαιώνει ή να ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό.
  11. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οποιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οποιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Καρδίτσας.